Additionally, paste this code immediately after the opening tag: "עולם חדש מעבר לפינה" - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע

“עולם חדש מעבר לפינה”

פְּרוֹקסימה קֶנטָאוּרי בִּי – כוכב לכת שהתגלה לאחרונה, הוא בעל פּוֹטֶנציאל לקיום חיים. הוא דומה לכדור הארץ מבחינת הגודל והטֶמפּרטוּרה, אך קרוב הרבה יותר לשמש שלו, ולכן עלול לספּוג קרינה ברמה מסוכנת.

בחודש אוֹגוּסט השנה התפרסם דְבר גילויו של כוכב לכת שלא היה מוּכּר עד כה, שתכונותיו עשויות לדְמוֹת לאלה של כדור הארץ. כוכב הלכת פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ ממוקם ב”אזור החיים” – אזור שמאפשר קיום מים נוזליים (עדיין אין זה אומר שאכן הם קיימים על פניו). כוכב לכת זה נמצא במרחק 4.25 שנות אור מאִתנו.

רחוק אבל קרוב

לפני שנה (גיליון 140 – ספטמבר 2015) כתבנו בהתרגשות על גילויו של כוכב הלכת קֶפלְּרֶ 452- בּיִ, שעשויות להיות לו תכונות דומות לאלה של כדור הארץ. אולם מדובר בכוכב לכת רחוק מאוד, שנמצא במרחק של כ־ 1,400 שנות אור מאתנו, כלומר כדי להגיע אליו נצטרך לנוע במהירות האור (כ־ 300 אלף קילוֹמֶטרים בשנייה) במשך 1,400 שנים. כעת, עם גילויו של כוכב לכת שתכונותיו עשויות לדמות לאלה של כדור הארץ, אשר נמצא “ממש מֵעבר לפינה” במונחים אסטרונומיים, במרחק של 4.25 שנות אור “בלבד” מאתנו – הקהילה המדעית שוב נרגשת. כוכב לכת זה מַקיף ננס אדום – שמש קטנה וחיוורת יחסית, בשם פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי (פרוקסימה – קרוב; קֶנטָאוּרוּס – שמה של קבוצת כוכבים), ולכן נקרא פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ.

הסיבה להתרגשות נעוצה בכך שלהבדיל מקֶפלְּרֶ 452- ביִּ – שגם אם התנאים לקיום חיים תבוניים מתקיימים על פניו, הסיכוי לתַקשר עמִם אפסי (מניחים שמשך קיומה של ציוויליזציה שיש לה יכולות שידור וקליטה של מידע קטן לאין שיעור ממשך קיומו של כוכב לכת). במקרה של פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ מדובר בפרִקי זמן של 4.25 שנות אור “בלבד” (זמן ממושך להמתין לתגובה להודעה, אולם עדיין בתוך זמן חיים של אדם). אמנם מדובר במרחק שמאפשר לאור (ולמידע) לעבור בפרק זמן סביר עבור בני האדם, אבל המסע הפיזי אליו רחוק מלהיות מעשי בטֶכנוֹלוגיות הקיימות. אפילו לחלליות המהירוֹת ביותר העומדות לרשותנו כיום יידרשו עשרות אלפי שנים להגיע לשם.

דומה אבל שונה

פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ הוא כוכב לכת סַלעי, גדול מעט מכדור הארץ. מרחקו מהשמש שלו (פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי) הוא שבעה מיליון קילומטרים  (לשם השוואה, כדור הארץ רחוק מהשמש 150 מיליון קילומטרים), והוא מַקיף  אותה כל 11.2 יום (שנה קצרה במיוחד…). פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ ממוקם בתוך “אזור החיים” – אזור שמאפשר קיום מים נוזלים על פניו. אף שקיים דִמיון בינו ובין כדור הארץ מבחינת הגודל, הסלעיות והטמפרטורה, עדיין איננו יכולים להניח שהוא מתאים לקיום חיים (כמו אלה שמוכּרים לנו לפחות), שכן בכדור הארץ מתקיימים עוד תנאים, כמו אַטמוֹספרֵה מתאימה ושדה מגנטי, המגנִים עלינו מפני פגיעות קרינה וחֶלקיקים אֵנרֶגטיים מהחלל.

להבדיל מהדמיון של פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ לכדור הארץ, השמש שלו – פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי – שונה מאוד מהשמש שלנו. פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי הוא כוכב מסוג ננס אדום. קוטרו כשביעית מקוטר השמש, ובהירוּתוֹ קטנה פי 600  מזוֹ של השמש. נראֶה שלמרות הקִרבה הרבה של פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ אל השמש שלו, הטמפרטורה על פניו מאפשרת קיום של מים נוזליים, שכן השמש שלו חיוורת מאוד. פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי פולט קרינת רֶנטגן בערך באותה עצמה כמו השמש שלנו, אולם בשל קִרבתו לשמש שלו – כוכב הלכת סופג שטף קרינת רנטגן גבוה פי 400 מזה של כדור הארץ. עצמות כאלהשל קרינת רנטגן מסוכנות לחיים המוכּרים לנו.

בשל קרבתו של פּרְוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ לשמש שלו, הוא עשוי להימצא במצב של “נעילה”. כמו הירח, שמפנה תמיד אותו צד אל כדור הארץ, ייתכן שפרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ מפנה אל השמש שלו תמיד אותו צד. התוצאה היא שהצד הפונה לשמש יהיה חם מאוד, והצד האחר – קר מאוד.

למרות הקשיים בהתפתחות חיים שדומים לאלה המוכּרים לנו, ייתכן שהתפתחו על פניו צורות חיים אחרות. חיים מתחת למעטֶה עבה של מים, למשל, עשויים להיות מוגנים יותר מהקרינה. הניסיון להבין כיצד צורות החיים שם עשויות להיראות, יכול להיות הרפתקה מיוחדת. כמות המידע ההולכת ומצטברֶּת גדֵלה במהירוּת. ככל הנראֶה נשמע בקרוב מאוד על גילויים של כוכבי לכת נוספים שדומים לכדור הארץ. ציוד טֶכנוֹלוגי שנמצא בפיתוח עשוי להביא אלינו תצלומים ומידע רב־ערך נוסף על אוֹדות פרְּוֹקסימה קֶנטָאוּרי ביִּ ואחרים.

יש בהחלט למְה לצפות!

אהבת?
שתף עם חבריך