Additionally, paste this code immediately after the opening tag: תוכנית התנסויות מרכזיות - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע

תוכנית התנסויות מרכזיות

מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, מנהלי בתי ספר, רכזי מדעים:
פארק קרסו למדע בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה והרשות המקומית מזמין את תלמידי כיתות ה’ וכיתות ז’ בשנה”ל תש”פ להצטרף לתכנית ההתנסויות המרכזיות במדע וטכנולוגיה.
התכנית כוללת:
  • מפגש חשיפה במוזיאון למורי המדעים הכולל הכנה לפעילות.
  • 3 מפגשים עם התלמידים בהדרכת צוות המוזיאון הכוללים: פעילות מקדימה בבית הספר, פעילות התנסותית במוזיאון, פעילות מסכמת בבית הספר.
עלות התכנית:
  • התכנית ממומנת ע”י משרד החינוך ומשרד המדע ובהשתתפות הרשויות המקומיות.
  • הסעה חד פעמית לפעילות במוזיאון במימון בית הספר.
איך מצטרפים לתכנית התנסויות מרכזיות:
  • בחודשים אפריל-יולי יפרסם משרד החינוך “קול קורא” לרשויות המקומיות, המציע להצטרף לתכנית בשנה”ל תש”פ.
  • בית ספר המעוניין להשתתף בתכנית, מוזמן לפנות באמצעות מחלקת החינוך ברשות המקומית לצורך הגשת בקשה להשתתפות.
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת פרוייקט התנסויות במוזיאון – נועם דרור, טלפון 08-6252613 | דוא”ל spc@rashi.org.il
תכנית זו מבוססת על שיתוף פעולה בין מוזיאוני מדע,  משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף המדעים, הפיקוח למדע וטכנולוגיה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ורשויות מקומיות.
תוכנית ההתנסויות המרכזיות נועדה לבסס את הידע וההבנה של מושגים במדע וטכנולוגיה, בהלימה לתוכנית הלימודים באמצעות החוויה במוזיאון. מטרת הפרויקט היא ליצור רצף של התנסויות במוזיאוני מדע התומכות בתוכנית לימודים.
מידי שנה לוקחות חלק בפרויקט מאות כיתות המהוות כ-15,000 תלמידים מעשרות רשויות מקומיות.
התכנית כוללת מפגש הכנה למורי המדעים במוזיאון ושלושה מפגשים לתלמידים
התכניות מבוססות על מיומנויות חקר ומיומנויות תיכון, ומותאמות למסמך התנסויות מרכזיות ולמסמך האב ללימודי מדע וטכנולוגיה.