banner
banner

קול ושמע

לקול ולחוש השמיעה חשיבות רבה עבור היצורים החיים. באמצעותם אפשר לאתר כיוונים, להעריך מרחקים, ליהנות מצלילים ולתקשר עם הסביבה.
היכולת של האוזן האנושית לשמוע, להאזין ולהקשיב לצלילים ולפענחם תוך הבחנה בין צליל אחד למשנהו מתוך בליל רב של צלילים בסביבתנו, הינם פלא מסתורי.

התערוכה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
מהו הקול? הכרת מושגי יסוד בנושא הקול.
האופן שבו נוצר הקול- הכרות עם אמצעים מפיקי קול והבחנה בין קולות שונים.
כיצד שומעים את הקול- האופן שבו הקול נקלט באוזן האדם, יכולות ומגבלות השמיעה.
מודל האוזן- הכרת מרכיביה של אוזן אנושית, תפקיד כל יחידה והמחשת תפקודם.
הקול בסביבתנו- תהליכי יצירת קולות באמצעות כלים שונים, מדידתם ושימושים שונים.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל